Reklamační řád

 • Internetový obchod na adrese http://www.WORKA.cz provozuje obchodní společnost LAMEX 01, spol. s r.o., se sídlem Poděbradova 287/111, 612 00 Brno, IČO 60725800, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce 16959, DIČ CZ60725800.
 • Tento Reklamační řád se použije pro uplatnění práv z vad předmětu koupě zboží, pokud v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím nebo Obchodních podmínkách LAMEX 01, spol. s r.o. pro prodej zboží smluvní strany výslovně ujednaly jejich použití.
 • Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se reklamace zakoupeného zboží, kontaktujte nás na e-mailové adrese reklamace@worka.cz nebo na telefonu +420 702 123 102.
 • Doručovací adresa provozovatele internetového obchodu: LAMEX 01, spol. s r.o., Hliníky 2546/4, 680 01 Boskovice

 

Článek I.

Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady, záruční doba

 

 • 1.1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě (dále jen „předmět koupě“) v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
 • 1.2. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí předmět koupě jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení předmětu koupě rozdílně, nikoli však rozporně, musí předmět koupě odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.
 • 1.3. Předmět koupě je vadný, nemá-li vlastnosti stanovené v čl. 1.1 nebo 1.2 tohoto reklamačního řádu. Za vadu se považuje i plnění jiného předmětu koupě nebo vady v dokladech nutných pro užívání předmětu koupě.
 • 1.4. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později, nebo vada později vzniklá, pokud byla způsobena porušením povinnosti prodávajícího. Vadu a okamžik, kdy byla vada zjištěna nebo kdy vada vznikla, je kupující povinen prodávajícímu prokázat. Prodávající odpovídá i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka).
 • 1.5. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
 • 1.6. Pokud je kupující spotřebitelem ve smyslu ustanovení §§ 419 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále již jen „spotřebitel“), tak má zboží vady také, pokud při převzetí:
  • a. předmět koupě nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
  • b. se předmět koupě nehodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se předmět koupě tohoto druhu obvykle používá.
  • c. předmět koupě neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
  • d. není předmět koupě v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a nebo předmět koupě nevyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že předmět koupě byl vadný již při převzetí.
 • 1.7. Pokud je kupující podnikatelem a koupě se týká jeho podnikatelské činnosti, ustanovení čl. 1.6 tohoto reklamačního řádu se nepoužije.
 • 1.8. Prodávající poskytuje na předmět koupě kupujícímu, který je spotřebitelem, záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Není-li kupující spotřebitelem, poskytuje prodávající záruku na předmět koupě, pouze v případech a v rozsahu záruky poskytnuté na předmět koupě výrobcem. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po dobu záruky (záruční lhůty) způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 • 1.9. Delší záruční dobu může prodávající poskytnout prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu. V záručním listě prodávající uvede podmínky, rozsah, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky plynoucí z prodloužené záruky. Prodloužená záruka se může týkat i jen některé součástky zboží, což musí být v záručním listě uvedeno.
 • 1.10. Prodávající odpovídá za vady pouze kupujícímu.
 • 1.11. Prodávající neodpovídá za závady a poškození předmětu koupě způsobené vnější událostí, neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby nebo užitím nebo údržbou předmětu koupě v rozporu s návodem na použití nebo návodem pro údržbu. Prodávající také neodpovídá za opotřebení předmětu koupě způsobené obvyklým používáním.
 • 1.12. Prodávající neodpovídá za vadu/vady:
  • a. předmětu koupě prodávaného za nižší cenu, pokud byla nižší cena sjednána pro tuto vadu/vady.
  • b. spočívající v opotřebení předmětu koupě způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • c. odpovídající míře používání nebo opotřebení u použitého předmětu koupě, kterou předmět koupě měl při převzetí kupujícím, nebo
  • d. vyplývá-li to z povahy předmětu koupě.
 • 1.13. Při výměně je kupující oprávněn reklamovaný předmět koupě užívat až do té doby, kdy mu prodávající dodá nový předmět koupě.

 

Článek II.

Uplatnění reklamace

 • 2.1. Kupující je povinen při převzetí předmětu koupě provést kontrolu předmětu koupě a jeho obalu.
 • 2.2. Pokud při převzetí předmětu koupě zjistí kupující jakékoli zjevné vady nebo zjevná poškození předmětu koupě, je kupující oprávněn odmítnout převzetí předmětu koupě nebo předmět koupě převzít s tím, že do dodacího dokladu bude předmětná vada předmětu koupě nebo obalu uvedena a současně kupující a prodávající/přepravce ztvrdí zjištění takové vady svým podpisem.
 • 2.3. V případě zjištění jakýchkoli vad předmětu koupě nebo obalu je kupující povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.
 • 2.4. Zjevné vady předmětu koupě je kupující povinen oznámit písemně prodávajícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží, a je povinen zjištění těchto vad prodávajícímu doložit.
 • 2.5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout odpovědnost za zjevnou vadu předmětu koupě, pokud nebude provedena kontrola předmětu koupě a jeho obalu kupujícím dle výše uvedených ustanovení nebo kupující neoznámí zjevnou vadu prodávajícímu do 7 dnů od převzetí předmětu koupě.
 • 2.6. Pokud kupující po rozbalení zboží zjistí jeho poškození, je povinen uschovat a při reklamaci předložit obal zboží. Pokud tak neučiní a při předání zboží neuvedl žádné poškození obalu a k poškození zboží by bez poškození obalu nemohlo dojít, vyhrazuje si prodávající reklamaci neuznat.
 • 2.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.
 • 2.8. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého reklamované zboží koupil.
 • 2.9. Při reklamaci je kupující povinen předložit smlouvu, fakturu, dodací list, doklad o zaplacení, popř. jiným průkazným způsobem prokázat, že reklamované zboží koupil od prodávajícího, uvést datum dodání (převzetí) zboží, přesné označení zboží, detailní popis vady a uplatňovaný nárok. Byl-li vystaven záruční list, je kupující povinen ho při reklamaci předložit. Podle povahy zboží kupující k reklamaci případně připojí další, pro posouzení reklamace vhodné podklady, např. fotodokumentaci.
 • 2.10. Při reklamaci sepíše prodávající s kupujícím protokol o reklamaci, v němž uvede zejména datum uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 2.11. Kupující nám zašle zboží doporučeně, spolu s údaji a doklady podle čl. 2.9 na doručovací adresu provozovatele internetového obchodu:
  • LAMEX 01, spol. s r.o., Hliníky 2546/4, 680 01 Boskovice, před odesláním reklamace nás předem kontaktujte prostřednictvím e-mailu reklamace@worka.cz
 • 2.12. Vzorový formulář pro uplatnění reklamace je možno stáhnout a vytisknout zde.

 

Článek III.

Vyřizování reklamace

 

 • 3.1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.
 • 3.2. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě, že předmět koupě byl pro kupujícího vyroben na zakázku nebo byl upraven dle požadavku kupujícího, bude lhůta pro vyřízení reklamace shodná s původní dodací lhůtou.
 • 3.3. Na výzvu prodávajícího je kupující povinen poskytnout součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace. Zejména je kupující povinen předmět koupě zabalit a dodat prodávajícímu. Zboží předkládané k reklamaci musí být čisté a zabalené tak, aby při manipulaci s ním nemohlo dojít k jeho poškození.
 • 3.4. Práva kupujícího při podstatném porušení smlouvy.
  • 3.4.1. Je-li vadou předmětu koupě porušena smlouva podstatným způsobem, má kupující právo:
   • a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
   • b. na odstranění vady opravou věci,
   • c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   • d. odstoupit od smlouvy.
  • 3.4.2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
  • 3.4.3. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  • 3.4.4. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
  • 3.4.5. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • 3.5. Práva kupujícího při nepodstatném porušení smlouvy.
  • 3.5.1. Je-li vadou předmětu koupě smlouva porušena nepodstatným způsobem, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • 3.5.2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
  • 3.5.3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
  • 3.5.4. Provedenou volbu nemůže ku.pující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 • 3.6. Práva kupujícího – spotřebitele.
  • 3.6.1. Je-li kupující spotřebitelem a předmět koupě má vady, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
  • 3.6.2. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
  • 3.6.3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
  • 3.6.4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.
  • 3.6.5. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • 3.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • 3.8. Má-li předmět koupě vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 • 3.9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  • a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • b. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  • c. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  • d. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 • 3.10. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 • 3.11. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemá kupující výše uvedená práva z vad. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 • 3.12. Sleva z kupní ceny se vyplácí formou poštovní složenky nebo převodem na účet zákazníka.

 

Článek IV.

Vyloučení odpovědnosi za vady

 

 • 4.1. U výrobků z přírodních materiálů nelze jako vady reklamovat jevy vyplývající z charakteru použitého materiálu jako jsou nedokonalost disproporce v probarvení, tónování, struktuře, apod.
 • 4.2. U výrobků, zhotovovaných zcela nebo zčásti ručně, nelze jako vady reklamovat drobné odchylky vyplývající z charakteru ruční práce.
 • 4.3. V případě doobjednání zboží nebo jeho částí nelze jako vadu reklamovat rozdíl v odstínu.
 • 4.4. Jako vady nelze reklamovat změny zboží vzniklé v důsledku jeho opotřebení užíváním, změny zboží vzniklé v důsledku atmosférických či chemických vlivů, jakož i v důsledku neodborné údržby nebo nevhodného skladování.
 • 4.5. Prodávající dále neodpovídá za vady zboží:
  • a. které po převzetí způsobil kupující nebo jiná osoba odlišná od prodávajícího, nebovznikly v důsledku vnějších událostí,
  • b. které vznikly v důsledku neodborné manipulace se zbožím,
  • c. které vznikly v důsledku nevhodného vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám (mrazu, dešti, sněhu),
  • d. které vznikly nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného způsobu užívání,
  • e. které vznikly v důsledku mechanického poškození, provedené úpravy či jiného zásahu
 • 4.6.Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly při dopravě a montáži zboží, pokud tyto služby nejsou zajišťovány prodávajícím.
 • 4.7. Prodávající se zavazuje, že kupujícího upozorní na nevhodnost přistaveného dopravního prostředku v případě, kdy si dopravu kupující zajišťuje sám. Trvá-li kupující i přes upozornění prodávajícího na odvozu nevhodným dopravním prostředkem, vyznačí tuto skutečnost prodávající do dodacího listu nebo do faktury.

 

Článek V.

Řešení spotřebitelských sporů

 • 5.1. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekcí ( www.coi.cz ).